AYDINLATMA METNİNİN AMACI ve KAPSAMI


CHARGE TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş. (“Charge Teknoloji” veya “Şirket”) veri sorumlusu olarak  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde verilerin işlenmesini amaçlamaktadır. Kişisel verileriniz KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında aşağıda açıklanan sebepler, amaçlar ve yöntemler doğrultusunda işlenmektedir.


AYDINLATMA METNİNİN KONUSU


Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’’ başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, KİMLERLE VE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞILDIĞI


Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, açık rızanızın bulunduğu durumlarda ve KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak, kanunlar tarafından açıkça öngörüldüğü hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, Charge Teknoloji’ nin  hukuki yükümlülüklerine yerine getirmesi amacıyla, bir hakkın tesisi, kullandırılması veya korunması amacıyla veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Charge Teknoloji meşru menfaatleri gereği işlenmektedir. Kişisel verileri işleme amaçları aşağıda yazılı şekildedir;

  1. Electrise adlı mobil uygulamada yer alan ve faaliyet konusu ile ilgili hizmetlerin sunulması ve hizmet kalitesinin arttırılması,
  2. Electrise adlı mobil uygulamada yer alan müşteri, üye, katılımcı memnuniyeti uygulamaları gibi çalışmaların yönetilmesi,
  3. Electrise adlı mobil uygulamada yer alan kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi,
  4. Şirket iç operasyonlarının, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirket operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, şirket içi denetim, iç kontrol, raporlama, test, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları için gerekli faaliyetlerinin yürütülmesi; iş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

amacıyla işlenmektedir.


Charge Teknoloji yukarıdaki faaliyetler ve amaçlar dışında kişisel verilerinizi kullanmayacak, yasal yükümlülükler ve resmî kurumların zorunlu tuttuğu haller dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.


KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK'nın  8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Charge Teknoloji yukarıdaki faaliyetler ve amaçlar dışında kişisel verilerinizi kullanmayacak, yasal yükümlülükler ve resmî kurumların zorunlu tuttuğu haller dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.


Kişisel verileriniz, daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla iş ortaklarımız ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimize ve ortak girişimlerimize veya yasal yükümlülüklerimiz gereği bilgi ve belge vermekle yükümlü olduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarına; faaliyetlerimiz gereği gerekli hallerde anlaşmalı olduğumuz kurum, tedarikçi, ödeme kuruluşu, iş güvenliği birimleri ve bayilere; sanal/online platformlarda ilgili işlemlerin yürütülmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki sunuculara aktarılmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN

İŞLENME AMACI,  TOPLANMA YÖNTEMİ HUKUKİ SEBEBİ

 

  1. KİMLİK BİLGİLERİ: Ad/soyadı/TCKN bilgisi

İşlenme Amacı: Ürün ve hizmetlerin temini, Ticari iletişimin sağlanması, Tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, Ürün ve hizmetlere yönelik imkanların müşteriye sunulması

Verinin Toplanma Yöntemi: Elektronik veya fiziksel araçlar vasıtasıyla

Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/f) ve vereceğiniz Açık Rıza

  1. İLETİŞİM BİLGİLERİ: E-posta adresi, Cep telefonu numarası /Lokasyon Bilgisi/Telefon

İşlenme Amacı: Ticari iletişimin sağlanması, Ürün ve hizmetlere yönelik imkanların müşteriye sunulması

Verinin Toplanma Yöntemi: Elektronik veya fiziksel araçlar vasıtasıyla

Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/f) ve vereceğiniz Açık Rıza

  1. ÖDEME BİLGİLERİ


KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR


KVKK'nın 11. maddesi uyarınca Charge Teknoloji’ye başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a.      Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.      Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.      Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e.      Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.       Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.      İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h.      Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

ı. KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme.


Kişisel Verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde, talebinizi, hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte Gülsuyu Mh. Sarı Çiçek Çıkmazı Sk. No:7 PK.34848 Maltepe/İstanbul.  adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize şahsen başvuru yaparak, ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Gülsuyu Mh. Sarı Çiçek Çıkmazı Sk. No:7 PK.34848 Maltepe/İstanbul adresine zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ADINA TARAFIMIZCA ALINAN ÖNLEMLER


Charge Teknoloji olarak kişisel verilerinizi, mümkün olan tüm tedbirleri alarak koruyoruz Charge Teknoloji, kişisel verilerinizin güvenilir ortamda muhafazası, yetkisiz erişimler veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tüm tedbirleri almaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN GÜNCELLİĞİ VE DOĞRULUĞU


İlgili Kişiler, Charge Teknoloji  ile paylaştıkları kişisel verilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncelleme bildirimlerini Gülsuyu Mh. Sarı Çiçek Çıkmazı Sk. No:7 PK.34848 Maltepe/İstanbul adresine fiziki posta yoluyla yapabilirsiniz.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ


Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Charge Teknoloji tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, KVKK md. 7/f.1 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’ e göre alınan önlemler ve her halükârda Şirket uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.