2023 yılına ait 3 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı/cirosu olan tüm mükelleflerin sektör ayrımı olmaksızın 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-faturaya, 1 Ocak 2025 tarihine kadar e deftere geçiş zorunluluğu bulunuyor.

Sektör Ayrımı Olmaksızın Tüm Mükellefler İçin E-Faturaya Geçiş Tarihleri

ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’ndan lisans alan işletmeler ile ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler; lisans alımı, imal, inşa veya ithalin yapıldığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçiş yapmak zorundalar.

İhracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı KDV Kanununun 11’inci maddesine göre mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

Gayrimenkul Alım-Satımı veya Kiralama İşi Yapanlar ile Motorlu Alım-Satımı veya Kiralama İşi Yapanların E-Faturaya Geçiş Tarihleri

Gayrimenkul, inşa, alımı, satımı veya kiralama işlemlerini yapanlar ile motorlu taşıt üretimi, alımı, satımı veya kiralama işlemlerini yapanlar veya bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-faturaya geçiş zorunluluk ciroları ve tarihleri şöyledir:

Elektronik / İnternet Ortamında Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar için E-Faturaya Geçiş Tarihleri

Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerin geçiş zorunluluk ciroları tarihleri şöyledir:

Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Belediye Ruhsatlı Otellerin E-Faturaya Geçiş Tarihleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerinin e-faturaya geçişleri 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren tamamlanmış olması gerekiyor.


2023 yılında bu kapsamda faaliyetine yeni başlayacak otel işletmeleri de ilk faturalarını e-fatura olarak düzenlemek zorundadır.