Bir şirketin belirli bir tarihte sahip olduğu; varlıkları, borçları ve işletmenin öz kaynaklarını gösteren finansal tabloya bilanço denir. Bilanço, sıklıkla bir mali dönemin sonunda hazırlanır ve şirketin finansal performansını değerlendirmek için kullanılmakta olan önemli bir araçtır. Bilanço, şirketin varlıklarının neler olduğunu, bu varlıkları finanse etmek için hangi kaynakları kullandığını ve şirketin sahiplerine ait olan öz kaynaklarını gösteren finansal bir tablodur.

Bir bilanço tablosu, temelde 3 başlık altında toplanabilir

1.Varlıklar: Şirketin kontrol ettiği varlıklar; nakit, alacaklar, stoklar, sabit varlıklar gibi unsurları içerebilir. Nakit, şirketin elindeki en likit varlığı temsil ederken, alacaklar müşterilerden alınacak olan miktarları, stoklar ise şirketin elinde bulunan mal veya hizmetleri ifade eder.

2.Borçlar: Bilanço içerisindeki borçlar, işletme borçlarını ve mali yükümlülüklerini temsil eder. Bu, kısa vadeli (ödeme süresi bir yıldan az olan ) ve uzun vadeli (ödeme süresi bir yıldan daha fazla olan) borçları kapsamaktadır. Kısa vadeli borçlar genellikle tedarikçilere olan borçları içerirken, (vergi borçları, kredi borçları), uzun vadeli borçlar genellikle banka kredileri veya tahvil borçlarını içerir. ‍

3.Öz Kaynaklar: Şirket sahiplerine ait olan mali kaynakları ifade etmektedir. Öz kaynaklar, şirketin net varlık değerini gösterir ve şirketin borçlara karşı finansal sürdürülebilirliğini ifade etmektedir.


Bilanço Ne İşe Yarar?

Bilanço, bir şirketin finansal durumu hakkında bilgi sahibi olmak ve finansal sürdürülebilirliğini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bilanço bir şirketin mali durumu hakkında bilgi verirken, şirketin alacağı yeni kararlarda ve uygulayacağı stratejilerde öngörü sağlamak için kullanılır.

Finansal durumu belirleme: Bilanço, bir şirketin varlıklarını, borçlarını ve öz kaynaklarını göstererek şirketin finansal durumunun belirlenmesinde yardımcı veriler sunar. Bilanço ile, şirketin varlık durumu, borç miktarı ve şirkete sağlanan kaynaklar belirlenebilmektedir.

Şirket performans değerlendirmesi: Bilanço, bir şirketin finansal performansını değerlendirmek için kullanılan etkili bir tablo sunmaktadır. Varlıkların borçlara ve öz kaynaklara oranı, şirketin likidite, kârlılık ve finansal sağlamlık gibi önemli göstergelerini ortaya koyar. Bu sayede, işletmenin nasıl bir performans sergilediği ve gelecekteki riskler hakkında öngörü sahibi olunur.

Alınacak kararlarda yardımcı olur: Bilanço, yöneticilere ve yatırımcılara şirketin finansal durumuyla ilgili önemli bilgiler sunar. Bu bilgiler, işletme stratejileri, yatırım kararları, borçlanma tercihleri ve teminat sağlama gibi önemli kararların alınmasında rehberlik eder.

Şeffaflık : Bilanço ile şirketin finansal durumunu açıkça ve şeffaf bir şekilde ortaya konulurr. Şirketin mali sağlığı hakkında doğru ve güvenilir bilgiler sağlaması, paydaşların şirkete olan güvenini artırır.


Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Bilanço düzenleme süreci, muhasebe kayıt sisteminde açılış yevmiye kayd ıile gerçekleşmektedir. İşletme sahiplerinin sermaye taahhütlerini yerine getirme şekillerine göre bilançoda kullanılacak hesap kalemleri tespit edilerek açılış yevmiye kaydı yapıldığında sistematik olarak açılış bilançosu da oluşmuş olacaktır.

Açılış bilançosunda dikkat edilecek unsurlardan en önemlisi, varlık ve kaynak hesaplarının doğru hesap sınıflarına konmasıdır. Bilanço hesap sınıfları aktifte 1 ve 2 ile başlarken pasifte ise 3, 4 ve 5 ile başlar. Varlıklara ilişkin hesap kalemleri bilançonun sol tarafına, kaynaklara ilişkin hesap kalemleri ise sağ tarafına yerleştirilmektedir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir unsur ise düzenleyici hesapların aktif ve pasif toplamlarda ne şekilde yer alacağıdır.

Bilançonun aktifinde yer alan aktif karakterli hesaplar toplanır, akabinde ise bilançonun aktifinde yer alan aktifi düzenleyici hesaplar toplanır daha sonra aktif karakterli hesapların toplamından aktifi düzenleyici hesapların toplamı çıkarılarak aktif toplam bilançonun sol tarafına yazılır. Bilançonun pasifinde yer alan pasif karakterli hesaplar toplanır akabinde ise bilançonun pasifinde yer alan pasifi düzenleyici hesaplar toplanır daha sonra pasif karakterli hesapların toplamından pasifi düzenleyici hesapların toplamı çıkarılarak pasif toplam bilançonun sağ tarafına yazılır. Bu işlemler gerçekleştiğinde aktif ve pasif taraf bilançonun temel denklemi gereği birbirine eşit olmak zorundadır.

Kapanış bilançosunda da açılış bilançosunda dikkat edilen tüm unsurlara uyum sağlamak gerekir. Kapanış bilançosunda dikkat edilmesi gereken diğer unsurları ifade edecek olursak:

Kesin mizandan hareket ederek hazırlanacak bilançoda kesin mizanda yer alan kalan hesap bakiyelerinin kullanılması ve Gelir tablosunda oluşan kâr bilançoda öz kaynaklar grubunda yer alan “570 Dönemin Net Kârı” hesabına, zarar ise “571 Dönem Net Zararı” hesabına yazılması esastır.