Şirket, ortaklı ya da şahıs odaklı, belirli bir sermaye gerektiren aynı zamanda ticari faaliyet sunan yapıdır

5 farklı ticaret şirketi söz konusudur. Bunları şu Resimde sıralayabiliriz:

1.       Anonim Şirket

2.       Limited Şirket

3.       Kollektif Şirket

4.       Komandit Şirket

5.       Kooperatif Şirket


22.1.Anonim Şirket: Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

22.2.Limited Şirket: Bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlere limited şirket denir. Bu tip şirketlerin esas sermayeleri bellidir ve bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

22.3.Kollektif Şirket: Genel tanıma göre kollektif şirket, ticari faaliyet gerçekleştirmek amacıyla 2 ya da daha fazla gerçek kişinin bir araya gelerek ticaret ünvanı adı altında kurduğu bir şirket türüdür. Kollektif şirketlerde ortakların hiçbiri şirket alacakları karşısında sorumluluk sahibi değildir**.**

22.4.Komandit Şirket: Şirketin komandit olması, ortağın sorumluluğu noktasında kendini gösterir. Komandit şirketlerde ortaklardan bir kısmı sınırsız sorumlu iken bir kısmı sınırlı sorumludur. Sınırsız sorumlu olan ortak komandite ortaktır ve şirketi yönetir, sınırlı sorumlu olan ortak ise komanditerdir ve şirket yönetiminde yer alamaz.

22.5.Kooperatif Şirket: Kooperatif, insan ihtiyaçlarını karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur. Kooperatifler insanların ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle ve en az maliyetle karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişilerdir.