25.02.2011 tarihli 27857 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun 175.maddesi ile; 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8.maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendinde yapılan değişiklik nedeniyle ve 07.01.2011 tarihli ve 27808 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 11. Maddesinin 1. Fikrasi’na istinaden internetten alkol satışı yapılamamaktadır. İlgili Kanun ve Yönetmelik’e ilişkin detaylı bilgi için > http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110225m1.htm http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110107.htm T.C. Tütün ve Alkol Düzenleme Kurumu’nun internet üzerinden tütün mamülü satışına ilişkin düzenlemesi gereği tütün mamülleri satışına son verilmiştir. T.C. Tütün Ve Alkol Piyasası Denetleme Kurumu’nun internet üzerinden tütün mamülü satışına ilişkin duyurusu aşağıdaki gibidir: ’T.C. Tütün Ve Alkol Piyasasi Denetleme Kurumu’nun İnternet Üzerinden Tütün Mamulü Satışına İlişkin Duyurusu: Bilindiği üzere 5727 sayılı Kanun ile değiştirilen 4207 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin ‘Tütün ürünleri; yetkili satıcı olan yerlerin dışında otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz.’ şeklinde düzenlenmiş bulunan onbirinci fıkrasında yer alan 'yetkili olan yerlerin dışında' ibaresi 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin 11’inci fıkrası ile madde metninden çıkarılmış ve metin 'Tütün ürünleri; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz.' haline dönüşmüş bulunmaktadır.' İlgili Kanun’a ilişkin detaylı bilgi için> http://www.tapdk.gov.tr/mevzuat/4207_sayili_kanun.doc http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/20090710.htm http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/01/20080119.htm/20080119.htm